News

Motory ekonomiky a ochránci životního prostředí: Čtyři pilíře udržitelného stavebnictví

Během posledních let se stavebnictví stalo jedním z nejvýkonnějších motorů české ekonomiky a ekonomiky EU obecně. Částečně proto, že na něm závisí řada dalších oborů. I přesto, že se v důsledku současné koronavirové krize otáčky tohoto motoru snížily, stavebnictví si vedlo ve srovnání s jinými sektory výrazně lépe. A to navzdory omezením uvaleným na celou společnost v důsledku pandemie Pokud se podíváme na stavebnictví z hlediska pozemního stavitelství, zjistíme, že konkrétně v České republice v rámci celostátního průzkumu CEEC Research, ředitelé predikovali propad trhu o cirka 2,0 % v roce 2020 a pozemní stavitelství počítá s mírným poklesem o 1,8 % i pro rok 2021. 

Vláda deklaruje podporu infrastruktury, která však může narazit na nedostatečnou připravenost liniových staveb u investorů. Bytová výstavba se za této situace může stát důležitým stabilizujícím faktorem. Přestože bytová výstavba v Čechách v měřítku dokončených bytů meziročně klesla o 19,3 %, DELTA vidí možnost, jak by se mohla situace zlepšit výstavbou obecních bytů, které se v budoucnu mohou privatizovat do soukromého vlastnictví. Je zřejmé, že Česko, zejména Prahu, trápí nedostatek nových bytů v důsledku nepřehledné a komplikované situace v oblasti stavebních povolení na nové bytové projekty, které by zvýšily dostupnost bydlení v hlavním městě. Je nutné si uvědomit, že za předpokladu správné implementace může stavebnictví nejen urychlit zotavení všech souvisejících sektorů ekonomiky, ale také sehrát roli jednoho z nejúčinnějších prostředků při dosahování klimatických cílů. DELTA Group, komplexní poskytovatel služeb v pozemním stavitelství, definovala v rámci čtyř evropských zemí, ve kterých působí, tyto čtyři pilíře udržitelného stavebnictví, které jsou klíčem k dosažení vytyčených cílů.

Sektor stavebnictví má v debatě o změnách klimatu důležitou roli: „Přibližně 40 procent spotřeby energie v EU připadá na stavebnictví. S podobně vysokým procentuálním podílem okolo 50 procent se pohybuje transport pro účely výstavby. 35 procent veškerého odpadu a 30 procent emisí CO2 jde na vrub našeho sektoru. Plně si uvědomujeme, že současné způsoby výstavby mají výrazný dopad na zdroje a ekologii budoucnosti,“ vysvětluje Erik Štefanovič, jeden z jednatelů skupiny DELTA Group. Řešení tohoto problému vidí v udržitelném stavebnictví. Proto se skupina firem DELTA Group v roce 2011 v Rakousku podílela na založení zájmové skupiny Lebenszyklus Bau a od té doby ji ve spolupráci s dalšími partnery v odvětví neustále rozvíjí. „Zavádíme různé směrnice, s jejichž pomocí nastavujeme laťku. Současně jsme si stanovili cíl zvýšit povědomí o životním cyklu budov mezi širokou veřejností a soukromými staviteli – změnit tedy jejich často přímočarý názor na výstavbu.“ Podle názoru Erika Štefanoviče, který má mnohaleté zkušenosti v oboru, jsou pro úspěšnost chytré a udržitelné výstavby klíčové čtyři faktory.

 

1. Mobilita vnímaná celostně

„Není to tak dávno, kdy se s rozvojem bytové výstavby mobilita řešila pouze z pohledu dostatečného počtu parkovacích míst. Mezitím se však návyky spojené s mobilitou změnily – zejména pak u mladší generace. Lidé nyní požadují dostatek míst pro parkování jízdních kol a také dobře zajištěnou dopravní obslužnost v blízkosti bydliště,“ popisuje Rudolf Stürzlinger, výkonný jednatel společnosti Delta Podsedensek Architects ZT GmbH. Abychom mohli dostát měnícím se klimatickým požadavkům, musíme se zaměřit na inteligentní a současně cenově dostupné energetické koncepce také v oblasti sociálního bydlení. Velmi významnou roli při projektování budovy hraje její potenciální přehřívání v letních měsících. Kombinací různých opatření však můžeme při vynaložení rozumných nákladů vytvořit příjemné klima uvnitř budovy i během parného léta. „Když chcete postavit klimaticky neutrální budovu, měli byste ji stavět v místech, kde se obyvatelé obejdou bez osobních automobilů. Proto například výstavba bytových domů dává mnohem větší smysl v centru města než na zelené louce. „Zde poskytují zajímavé příležitosti v Čechách zejména brownfieldy a jejich přestavba či rekonstrukce“ doplnil Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR a SK. To platí i tehdy, když budova splňuje požadavky pasivní stavby,“ pokračuje. Poslední dobou můžeme pozorovat trend vzniku husté zástavby v okrajových částech měst, kde jsou ale náklady na vybudování infrastruktury i samotná míra mobility zbytečně vyšší.

 

2. Energetická účinnost plánovaná předem

Jestliže si chcete užívat ekologické a současně cenově dostupné bydlení dlouhou dobu, měli byste zvolit energeticky účinnou budovu primárně využívající energii z obnovitelných zdrojů. Dodržování přísných energetických norem pro nové budovy je investicí, která vám v budoucnu ušetří spoustu peněz. Několik studií také vyvrací předsudek, že výstavba energeticky účinné budovy je drahá. Relativně malé náklady navíc vynaložené v průběhu výstavby se během životního cyklu budovy několikanásobně vrátí na úspoře energie. Podle Erika Štefanoviče nejvíce záleží na tom, odkud energie pochází: „Potřebujeme stále více chlazení, topení a elektřiny. Proto musíme tyto energie získávat z obnovitelných zdrojů a odpoutat se od fosilních paliv a zdrojů produkujících emise CO2. To znamená, že obnovitelné zdroje energie bychom neměli nákladně instalovat až během rekonstrukce či modernizace. Naopak bychom s nimi měli počítat již od samého začátku jako se součástí budovy s nízkou spotřebou energie či budovy produkující energii.“ Dobrým výchozím bodem je správná orientace budovy tak, aby zachytila co největší množství sluneční energie – ať už aktivně nebo pasivně. „Dokonce i v oblasti dotovaného bydlení důležitost energetické účinnosti budovy roste. V projektech rozsáhlé obytné výstavby se čím dál častěji využívá vytápění a chlazení prostřednictvím stropních panelů. Lze předpokládat, že u některých stavebních developerů se tento systém stane brzy standardem. Na ventilační systémy se v poslední době nahlíží spíše kriticky kvůli nevyhovujícím hygienickým kritériím a náročné údržbě,“ dodává Rudolf Stürzlinger.

 

3. Orientace na nové stavební materiály

Při výběru surovin byste se měli vyhnout kompozitním materiálům a zajímat se o možnost pozdější oddělitelnosti stavebních materiálů. Dejte přednost recyklovatelným materiálům. Jedním ze způsobů, jak zvýšit využívání recyklovaných materiálů, je koncepce „urban mining“. V tomto případě se zdroje v moderních městech využívají k zajištění účinného vracení materiálů do oběhu. Města tak fungují jako pomyslné úschovny surovin v podobě stávajících budov a infrastruktury, které se znovu využívají. „Urban mining se rozmohl zejména díky tomu, že si občané EU uvědomili skutečnost, že primární zdroje budou čím dál vzácnější – a tím pádem i dražší,“ říká. „Ekologická stránka staveb je v současné době opomíjena kvůli velkým tlakům na cenu výstavby dotovaného bydlení. Výhody ekologických stavebních materiálů, jako je například dřevo, však mají přínos nejen v podobě kratší doby výstavby a možné vysoké úrovně prefabrikace, ale také s ohledem na zdravější a kvalitnější vnitřní klima budovy,“ zdůrazňuje Stürzlinger. Dobrým příkladem takové dřevostavby může být budova BOKU pro Univerzitu přírodních zdrojů a biologických věd ve Vídni.

 

4. Zohlednění různých životních situací

Při realizaci bytové a rezidenční výstavby je třeba se flexibilně přizpůsobit technologickému vývoji a změnám životních podmínek obyvatel – a někdy také zcela novým způsobům používání objektu. Bez vysoké odbornosti se neobejdete především tehdy, když je třeba v zájmu zhuštění obytné zástavby přestavět komerční oblasti či jiné typy budov na bydlení. „V poslední době mají čím dál větší význam budovy, kde se v horních podlažích nacházejí byty, zatímco přízemí a první podlaží jsou vyhrazeny prodejnám a různým službám, jako jsou například školky,“ popisuje Stürzlinger. Při správném naplánování můžeme dosáhnout potřebné flexibility a kvality života například díky bezbariérovému přístupu, generační vyváženosti a zajištění genderově rovných příležitostí. Jedním ze základních předpokladů úspěšnosti bytové výstavby je to, aby byla vhodná pro každodenní život. Měla by splňovat požadavky různých skupin uživatelů a současně zohledňovat sociální aspekty. Tohoto cíle se dá dosáhnout různými typy obytných a víceúčelových podlaží, ale také venkovními plochami, jako jsou zelená prostranství či hřiště. Každodenní život mohou výrazně usnadnit kolárny a kočárkárny. Velmi vítaná je také možnost zkombinovat pracovní a soukromý život například tím, že si pronajmete pracovní prostory v blízkosti svého bytu.

 

V rámci podpory udržitelných projektů ve stavebnictví skupina společností DELTA Group v roce 2012 vyvinula interní princip „DELTA green line“. Tím vznikla celková koncepce projektování staveb s ohledem na životní cyklus budov. Celá řada projektů již byla realizována, a některé z nich dokonce získaly prestižní ocenění – například univerzitní budova IFA v Tullnu (pro katedru zemědělské biotechnologie) či kancelářská budova společnosti Ekom ve slovenských Piešťanech. Z poslední doby pak můžeme zmínit projekt společnosti Buwog na realizaci „Kennedyho zahrady“ ve Vídni, který získal certifikaci „Green Pass“ již zhruba měsíc po zahájení výstavby. Certifikace Green Pass slouží k ocenění ekologicky šetrných strategických plánů rozvoje a zabývá se šesti tematickými oblastmi (klima, voda, vzduch, biodiverzita, energie, náklady). „Tímto způsobem ukazujeme, že udržitelné bydlení v městských částech lze implementovat atraktivním způsobem. Současně tak vysíláme silný signál autorům budoucích projektů,“ doplňuje závěrem Štefanovič.

Čtyři pilíře udržitelného stavebnictví

nejnovější příspěvky

18. května 2022

Projektové řízení stavby, jež dokáže dokončit projekt v předstihu

Projektový management DELTA se při řízení a koordinaci projektu opírá o základní tři pilíře: řízení projektu z hlediska času, kvality a nákladů. U desetipatrové administrativní budovy DOCK IN FIVE v Praze Libni se i v obtížné situaci posledních měsíců, spojenou s chybějícími pracovníky u zhotovitelských firem a nedostatkem se neustále se zdražujícího stavebního materiálu, podařilo objekt kanceláří dokončit dříve, než nám určil investorem definovaný tzv. časový harmonogram stavby....

Mehr
uvodni fotka k druhemu dilu podcastu o bim na tema schvalovaci rizeni v ceske republice

27. dubna 2022

2.díl podcastu o BIM je tu! Tentokrát k tématu BIM a schvalovací řízení v ČR

V jaké fázi je digitalizace procesu stavebního řízení v ČR? Jaké změny v oblasti státní sféry jsou nutné abychom v České republice využili potenciál Building Information Modeling na 100 % a dokázali těžit z nevídané informační komplexnosti BIM modelu budoucí budovy? ...

Mehr

26. dubna 2022

Kombinace par excellence: nový mediální kampus ORF v rakouském Küniglbergu

Nové budovy na Küniglbergu spojují rakouské veřejnoprávní vysílání ORF tři média: televizi, rozhlas a online v redakci pro multimediální produkci....

Mehr