Green Line

Udržitelná výstavba a životní cyklus staveb

Strategie udržitelnosti budov

Jakým směrem byste se chtěli v rámci svého projektu ubírat, pokud jde o udržitelnost? Do jaké míry by měla být vaše budova flexibilní, aby bylo možné ji využívat k různým účelům? Při hledání odpovědí na tyto otázky je třeba vzít v úvahu umístění budovy, plán využití, provozní uspořádání a další faktory. Společně vyřešíme otázky týkající se strategie na zajištění udržitelnosti a postaráme se o to, aby vaše budoucí budova byla ekologická, flexibilní a po ekonomické stránce úspěšně použitelná i v dlouhodobém horizontu.

Strategie udržitelnosti budov

Ekologické budovy: Akademie pro vlastníky

Pro řadu vlastníků budov představují „zelené“ budovy dosud nepopsaný list. To však vůbec nevadí. V rámci projektu vám totiž nabízíme tzv. Akademii pro vlastníky budov. Jasně a srozumitelně vás seznámíme se základními principy ekologických budov a s využitím našeho know-how vám pomůžeme s plánováním a implementací. Jako klient však budete mít rozhodující slovo. My vám vysvětlíme, jaký vliv budou mít jednotlivá rozhodnutí na váš projekt. Vy určíte, kterým směrem se nakonec vydáme.

Ekologické budovy - akademie

Cirkulární design budov

Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, opakovaná použitelnost, recyklace, rozebíratelnost – to jsou základní elementy cirkulárního designu. V rámci projektu vám ukážeme, jak lze v harmonii s přírodou a životním prostředím při výstavbě vaší budovy využít přírodní a již existující zdroje a zajistit tak maximální udržitelnost budovy.

Posouzení životního cyklu staveb

Důležitým faktorem pro měření dopadu našich aktivit na životní prostředí a zejména pak vlivu na klimatickou změnu je uhlíková stopa. Ta vzniká i při výstavbě a používání budov. Proto je naším úkolem uhlíkovou stopu minimalizovat. Tohoto cíle dosáhneme za předpokladu, že vezmeme v úvahu produkci CO2 při výrobě, přepravě, výstavbě a provozu, zvolíme správné materiály, zajistíme vysokou energetickou účinnost apod.

Životní cyklus staveb a uhlíková stopa materiálů

Náklady během životního cyklu budovy

Náklady během životního cyklu budovy zahrnují nejen náklady na výstavbu, ale také náklady na opětovné využití částí staveb po ukončení jejich životnosti. Proto je důležité věnovat zvláštní pozornost těmto nákladovým složkám již v raných fázích plánování projektu. Cílem je přitom v dlouhodobém horizontu ušetřit co nejvíce peněz a umožnit flexibilní adaptaci budovy dle budoucích potřeb.

 

Společenská udržitelnost – vliv staveb na kvalitu života

Při plánování a managementu projektů se bavíme nejen o kancelářské budově, obytném komplexu či nemocnici. Správné plánování zahrnuje také spolupráci na zajištění přístupnosti, generační vyváženosti, genderové rovnosti, rovných příležitostí a kvalitního života pro všechny. Tento přístup má pozitivní vliv nejen na dlouhodobou spokojenost a pohodu uživatelů, ale také na celé životní prostředí.

Optimalizovaná logistika na staveništi

Dodávky materiálů na staveniště fungují pro proces výstavby jako palivo. Velmi žádoucí je také využít spolupráce a optimalizovat procesy tak, aby do maximální možné míry splňovaly zásady udržitelnosti. Toho lze dosáhnout například využitím místního dodavatelského řetězce, což sníží časovou i finanční náročnost. Právě náklady na přepravu jsou totiž jednou z nejvýznamnějších nákladových složek. Ze zkušeností vyplývá, že lidé pracující na stavbách stráví až 20 % pracovní doby dojížděním. Kromě časové náročnosti dopravy (materiálu i pracovníků na stavbě) začíná být díky ESG důležité brát ohled na uhlíkovou stopu. Kratší vzdálenosti přepravy tak uspoří nejen čas, ale zároveň mohou zlepšit nefinanční audit vašeho podnikání.

Logistika a optimalizace výstavby

Příkladem udržitelné výstavby je například projekt VIA UNA Praha.

Z hlediska flexibility využití budovy byl kladen důraz na maximální univerzálnost stavby v budoucnu. Přízemí a prostory z ulice lze proto snadno různorodě využít. Navíc jsme využili místního a dostupného materiálu (jarošovský mramor, slezský mramor). Díky tomu jsme také byli šetrní k životnímu prostředí a zohlednili tak následky uhlíkové stopy, které vznikají při převozu hmot a materiálu.

 

 

VIA UNA udržitelná výstavba

Pohodlí pro uživatele budovy

Většina lidí stráví více než 90 % dne v uzavřených prostorách – ať už doma, v kanceláři nebo jinde. Na jejich komfort má přitom vliv celá řada faktorů, jako jsou například akustika, kvalita vzduchu v místnosti, teplota (spolu s vlhkostí vzduchu), osvětlení apod. Všechny tyto faktory je třeba pečlivě zvážit a důkladně kontrolovat již od samotného začátku plánování.

Komfort staveb a pohodlí pro uživatele budov

DELTA: Udržitelná firma pro udržitelnou výstavbu

Naše společnost se tématu udržitelné výstavby věnuje naplno a ve všech souvislostech. Jsme si dobře vědomi toho, že naše činnost má vliv na kvalitu života ve městě i na životní prostředí v místním i globálním významu. Jsme společensky odpovědná firma. Patříme k oborovým lídrům ochrany prostředí, což dokládá i naše členství v organizaci Česká rada pro šetrné budovy.

Taxonomie EU v oboru stavebnictví

 

Veškerá výstavba představuje ekologické náklady, které se s rostoucím důrazem na ochranu životního prostředí pokusíme radikálně snížit. A společně se nám to podaří. Jde o naši společnou budoucnost. Taxonomie staveb a výstavby usiluje především o snížení produkce emisí, šetrné zacházení s vodními zdroji, ochranu biodiverzity, přechod k cirkulární ekonomice a celkovou změnu chování člověka k přírodě. Jsou to náročné výzvy, ale společnost DELTA má pro všechny tyto obory vlastní odborníky. My jsme na tuto změnu připraveni už dnes.

ESG reporting: dopad stavby na životní prostředí a společnost

ESG reporting

Od roku 2024 začnou v Evropské unii platit nová pravidla pro nefinanční reporting dopadů podnikatelské činnosti. V oboru staveb se bude největší pozornost věnovat dopadům nových projektů na životní prostředí a společnost. Moderní výstavba bude brát ohled na ekologickou a urbanistickou kvalitu místa i na sociodemografické aspekty. Moderní výstavba bude podporovat diverzitu a rozmanitost, v přírodě i mezi lidmi. 

Zajímáte se o udržitelnost výstavby a zdravý rozvoj městské krajiny?

Pak se na nás bez obav obraťte a kontaktujte nás klidně hned teď. Společně najdeme správnou cestu pro každý projekt.

Naši odborníci na udržitelnost:

Marek Šnyrch
Koordinátor poradentství udržitelnosti
Telefon: +420 724 872 660
Email: m.snyrch@delta-group.cz

DELTA Group Karel Bařinka

Karel Bařinka
Specialista udržitelnosti a hlavní poradce DELTA Group ČR
Telefon: +420 603 494 648
Email: k.barinka@delta-group.cz