Lvov

DELTA Ukraine

Business Hub, Shota Rustaveli, 12, UA - 79044 Lviv

+38 (044) 498 1267

+38 (044) 498 1268

office-ua@delta.at

Viktoriya Berezhnaya, generální ředitelka DELTA Ukrajina

Viktoriya Berezhnaya

Výkonná ředitelka

Wolfgang Gomernik, spoluvlastník skupiny společností DELTA a výkonný ředitel společností Delta Holding GmbH a DELTA Ukrajina

DI (FH) Wolfgang Gomernik

Jednatel, spolumajitel

Dmytro Omelchuk, rozvoj obchodu, DELTA Ukrajina

Dmytro Omelchuk

Výkonný ředitel